Zakup wraz z dostawą przyborów piśmienniczych dla Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego
 • Telefon/fax: tel. (041) 3674280 , fax. (041) 36 74 071
 • Data zamieszczenia: 2019-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Onkologii
  ul. Artwińskiego 3
  25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. (041) 3674280, fax. (041) 36 74 071
  REGON: 12632330000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkol.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą przyborów piśmienniczych dla Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z dostawą przyborów piśmienniczych dla Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyborów piśmienniczych, oznakowanie i dostarczenie Zamawiającemu w ramach czterech projektów: 1) RPSW.08.02.02-26-0001/16 – Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Północnego do badań profilaktycznych 2) RPSW.08.02.02-26-0002/16 – Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Północnego 3) RPSW.08.02.02-26-0005/16 – Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego 4) RPSW.08.02.02-26-0006/16 – Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Wschodniego do badań profilaktycznych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się, Poddziałanie RPSW.08.02.02 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu wchodzących w zakres przedmiotu poszczególnych części zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną