Zakup paliw i artykułów pozapaliwowych do środków transportowo-sprzętowych Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach w tym do Obwodów Drogowych w Celinach, Łagowie i Stachurze

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Telefon/fax: tel. 41 200 17 48 , fax. 41 344 51 45
 • Data zamieszczenia: 2019-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 17 48, fax. 41 344 51 45
  REGON: 29108712000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw i artykułów pozapaliwowych do środków transportowo-sprzętowych Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach w tym do Obwodów Drogowych w Celinach, Łagowie i Stachurze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup benzyny bezołowiowej 95-oktanowej, oleju napędowego oraz artykułów pozapaliwowych do środków transportowo-sprzętowych Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach w tym do jednostek terenowych t.j. Obwodu Drogowego w Celinach, Łagowie i Stachurze na trzy kolejne lata od dnia podpisania umowy. Zakup paliw i środków pozapaliwowych realizowany będzie przez zamawiającego sukcesywnie na zasadzie doraźnych tankowań samochodów i ciągników ze stacji paliw wykonawcy, według bieżących potrzeb zamawiającego w systemie bezgotówkowym przy użyciu kart paliwowych. Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia zakup (w okresie 3 lat): - benzyny bezołowiowej 95 - 15000 litrów, - oleju napędowego – 75000 litrów, przy czym podane ilości są wartościami prognozowanymi i nie stanowią wiążącego zobowiązania dla zamawiającego. Zapłata na rzecz wykonawcy dokonywana będzie przez zamawiającego wyłącznie za faktycznie pobrane paliwo. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy. 1.2 Dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Zakup paliwa dokonywany będzie bezgotówkowo, z wykorzystaniem kart paliwowych po aktualnie obowiązującej cenie dnia na stacji Wykonawcy, pomniejszonej o ewentualny rabat udzielony przez Wykonawcę. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca musi dysponować wprowadzonym i działającym systemem bezgotówkowego zakupu paliw za pomocą kart paliwowych. Wykonawca w ciągu 10 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu bezpłatnie karty paliwowe umożliwiające bezgotówkowy zakup paliw. Wykonawca zobowiązany jest wydać karty paliwowe na ilość pojazdów wyszczególnionych w ppkt 1.3. b) Karta paliwowa musi posiadać kod przypisany do poszczególnego pojazdu. W razie ich utraty lub zniszczenia Wykonawca zapewni po zgłoszeniu przez zamawiającego blokadę karty i wyda karty zamienne za odpłatnością zgodną z warunkami handlowymi obowiązującymi u wykonawcy. Cenę karty paliwowej Wykonawca poda w ofercie. c) System bezgotówkowej sprzedaży paliw musi umożliwić prowadzenie ewidencji pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów (wystawionych na numery rejestracyjne pojazdów), a na tankowanie paliwa do kanistrów na nazwę jednostki terenowej. Ewidencja musi zawierać m.in. datę tankowania, miejsce tankowania, ilości pobranego paliwa. d) Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia musi umożliwić zamawiającemu dodatkowo: - bezgotówkowe tankowanie paliwa do kanistrów dla sprzętu posiadającego zbiorniki o małych pojemnościach, - bezgotówkowy zakup materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny i kosmetyki samochodowe oraz inne drobne zakupy) oraz dodatkowych usług w tym mycia lub/i sprzątania samochodów (jeśli będą dostępne u wykonawcy). 1.3 Ilość posiadanych pojazdów przez zamawiającego: 11 sztuk (8 samochodów i 3 ciągniki). Ilość pojazdów może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 1.4 Jakość oferowanego paliwa powinna spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) zgodnych z polskimi normami: PN-EN 228 (etylina) oraz PN-EN 590 (olej napędowy). Wykonawca przedstawi na stacji paliw dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną