Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-372 Kielce, Seminaryjska
 • Telefon/fax: tel. 041 3492930 , fax. 041 3492935
 • Data zamieszczenia: 2019-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
  Seminaryjska 2
  25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3492930, fax. 041 3492935
  REGON: 29072786900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/zamowienia-publiczne/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa „oryginalnych” lub „fabrycznie nowych” materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w drukach ofert cenowych. 3.3 Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, polegającego na rozszerzeniu zamówienia w trakcie trwania umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o ilości wymienione: • dla zadania nr 1 w kolumnie nr 9 Załącznika nr 5 do SIWZ (oferta cenowa na zadanie 1), • dla zadania nr 2 w kolumnie nr 9 Załącznika nr 7 do SIWZ (oferta cenowa na zadanie 2), • dla zadania nr 3 w kolumnie nr 9 Załącznika nr 9 do SIWZ (oferta cenowa na zadanie 3), • dla zadania nr 4 w kolumnie nr 9 Załącznika nr 11 do SIWZ (oferta cenowa na zadanie 4). 3.4 Zamawiający gwarantuje, że odbierze i zapłaci za podstawowy zakres przedmiotu zamówienia, tj. • dla zadania 1 ilości określone w kolumnie nr 8 Załącznika nr 5 do SIWZ (oferta cenowa na zadanie 1), • dla zadania 2 ilości określone w kolumnie nr 8 Załącznika nr 7 do SIWZ (oferta cenowa na zadanie 2), • dla zadania 3 ilości określone w kolumnie nr 8 Załącznika nr 9 do SIWZ (oferta cenowa na zadanie 3), • dla zadania 4 ilości określone w kolumnie nr 8 Załącznika nr 11 do SIWZ (oferta cenowa na zadanie 4). 3.5 W przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawca dokona zgodnie ze złożonym zamówieniem złożonym przez Zamawiającego, dostawy materiałów takich samych i za taką samą cenę brutto jak zaoferował dla zakresu podstawowego zamówienia. Dostawa zakupu realizowanego w ramach opcji – do dnia 30.12.2019 r. W przypadku niepoinformowania Wykonawcy należy traktować, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji. 3.6 Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. 3.7 Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach, przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, intencją zamawiającego było przedstawienie „typu” materiału bądź technologii; w takim przypadku zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia należy przyjąć, że określono wymagania minimalne (nie gorsze niż) i jednocześnie dopuszczono przyjęcie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisywanym. 3.8 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną