Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont pomieszczenia nr 8 w budynku Rektoratu i Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej oraz remont pomieszczeń 2,14 i 4,31 na budynku B

Politechnika Świętokrzyska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Świętokrzyska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 413 424 150 , fax. 041 3443874,041 3424140
 • Data zamieszczenia: 2019-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Świętokrzyska
  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
  25-314 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 424 150, fax. 041 3443874,041 3424140
  REGON: 16950000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.tu.kielce.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont pomieszczenia nr 8 w budynku Rektoratu i Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej oraz remont pomieszczeń 2,14 i 4,31 na budynku B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących remont pomieszczenia nr 8 w budynku Rektoratu i Biblioteki oraz remont pomieszczeń 2,14 i 4,31 na budynku B. 2. Szczegółowy opis robót budowlanych zawiera: a) Dokumentacja projektowa:  Branża budowlana • Rysunek nr 1 oraz opis do rysunku nr 1 • Rysunki nr 2 i nr 3 oraz opis do rysunków nr 2 i nr 3  Branża elektryczna • Rysunek nr 4 oraz opis do rysunku nr 4 • Rysunki nr 5 i nr 6 oraz opis do rysunków nr 5 i nr 6  Branża sanitarna • Rysunek nr 7, nr 8 i nr 9 oraz opis do rysunku nr 7, nr 8 i nr 9 b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w branżach budowlanej, elektrycznej i sanitarnej c) Przedmiary robót 3. Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały w I klasie jakości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną