Wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku/siedziby Oddziału regionalnego KRUS w Kielcach ul. Wojska Polskiego 65B

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-389 Kielce, ul. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 041 3481900, 3481904 , fax. 413 481 920
 • Data zamieszczenia: 2019-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach
  ul. Wojska Polskiego
  25-389 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3481900, 3481904, fax. 413 481 920
  REGON: 12513262002030
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku/siedziby Oddziału regionalnego KRUS w Kielcach ul. Wojska Polskiego 65B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku siedziby KRUS OR Kielce przy ulicy Wojska Polskiego 65B. Przedmiot zamówienia obejmuje remont elewacji budynku OR KRUS, altany śmietnikowej i czerpni powietrza oraz naniesienie logo na frontową część ściany budynku OR. 2.Powierzchnia ścian budynku przeznaczonego do remontu wynosi 2318,15 m2, Szczegółowe informacje dotyczące zakresu robót zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ, Przedmiar robót – Załącznik nr 10 do SIWZ- nie stanowi podstawy wykonania zamówienia, jest elementem pomocniczym przy sporządzaniu kalkulacji cenowej. 3. Obowiązki i zakres odpowiedzialności Wykonawcy: a)Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy zorganizowanie, prowadzenie i nadzorowanie wykonania przedmiotu zamówienia. b)Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną. c)Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane i aktami wykonawczymi do niej, przepisami BHP i ppoż., Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. d)Wykonawcy powinni przeprowadzić wizję lokalną w celu uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty. e)Termin wizji lokalnej powinien zostać wcześniej uzgodniony telefonicznie. f)Dokumentacja techniczna budynku udostępniona jest do wglądu u Zamawiającego. g)Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. h)Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca wspólnie z Zamawiającym opracuje "Harmonogram prac". i)Szczegółowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. j)Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków zapewni sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. k)Użyte materiały powinny być w pierwszym gatunku jakościowym, posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać pełną sprawność eksploatacyjną. l)Wykonawca dostarczy atesty, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów odnośnie dopuszczenia do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej. m)Użyte w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów należy rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych. n)W przypadku zastosowania materiałów równoważnych należy dołączyć opis techniczny proponowanych rozwiązań oraz załączyć karty katalogowe. o)Zamawiający udostępni pobór energii elektrycznej i wody. p)W trakcie prowadzenia prac budynek KRUS będzie funkcjonował w sposób normalny. Godziny urzędowania Zamawiającego 7.15-15.15. q)Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu pracy doprowadzić budynek oraz okolicę budynku do stanu czystości tak, aby praca Zamawiającego odbywała się bez zakłóceń. r) Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie gospodarcze do przechowywania sprzętu i narzędzi. s)Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace będące przedmiotem zamówienia w godzinach urzędowania Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy Zamawiający wyrazi zgodę na kontynuowanie robót budowlanych poza godzinami urzędowania. Roboty budowlane mogą być prowadzone w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. t) Z chwilą rozpoczęcia prac stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701, ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poź. 799, ze. zm.). 4.Zamawiający wymaga od Wykonawców zatrudnienia przy realizacji robót budowlanych osób bezpośrednio wykonujących roboty malarskie i tynkarskie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1040). W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny, -żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia. Szczegółowe informacje w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia niniejszego wymagania oraz zastosowanie sankcji w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę zawarte są w treści wzoru umowy. 5.Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 6. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: a)Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, b)Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.6 ustawy, c)Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej, d)Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, e)Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, f)Zamawiający żąda wskazania (odpowiednio do treści postanowień SIWZ) przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45442110-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną