Wykonanie parkingu przy budynku Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel. 413 497 277 , fax. 413 497 278
 • Data zamieszczenia: 2019-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  ul. Żeromskiego 5
  25-369 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 497 277, fax. 413 497 278
  REGON: 14070000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie parkingu przy budynku Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. „Wykonanie parkingu przy budynku Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej ” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Dokumentacja projektowa, dostępna pod linkiem https://ujk.edu.pl/dzp/files/d/dokumentacja_projektowa_dot_DP-2301-7-2019.zip 3.Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających wykonaniu parkingu i dróg dojazdowych zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę. 4.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 5.Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostarczone, wbudowane, użyte materiały wynosi minimum 96 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. (Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 96 miesięcy zostaną odrzucone). 6.Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane i dostarczone, wbudowane, użyte materiały wynosi minimum 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. (Oferty zawierające okres rękojmi krótszy niż 60 miesięcy zostaną odrzucone). Uwaga: okres rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert! 7.Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności (prace fizyczne) w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający przed podpisaniem umowy i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagania wskazanego wyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli PIP oraz zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną