Wykonanie odcinka kanału sanitarnego w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen" w Kielcach

Gmina Kielce ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Kielce
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-303 Kielce, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 41 3676146 , fax. 41 3676141
 • Data zamieszczenia: 2019-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kielce
  Rynek 1
  25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3676146, fax. 41 3676141
  REGON: 29100934300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie odcinka kanału sanitarnego w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen" w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności budowę kanału sanitarnego w rejonie ul. Łódzkiej w Kielcach na odcinku: od studni Ł39a do studni Ł44a, od studni Ł44 do studni Ł44a i od studni Ł44a odcinka długości ok. 10,72 m (do granicy działki) w kierunku studni Ł45, z rur kamionkowych kielichowych Ø 0,20 m o łącznej długości ok. 88,22 m wraz z wykonaniem studni kanalizacyjnych Ł44 i Ł44a oraz odtworzeniem terenu po przeprowadzonych robotach budowlanych związanych z budową ww. sieci. 2. Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają: a) wzór umowy – stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ; b) dokumentacja projektowa - kpl. stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ, obejmujący: - projekt budowlany pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej w Kielcach na odcinku od ul. Żelaznogórskiej do stacji paliw”, - projekt budowlany pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej w Kielcach na odcinku od ul. Żelaznogórskiej do stacji paliw – w pasie drogi krajowej nr S74”, - projekt wykonawczy pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej w Kielcach na odcinku od ul. Żelaznogórskiej do stacji paliw”, oraz decyzje, warunki, uzgodnienia, geotechniczne warunki posadowienia, inwentaryzację zieleni; c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiąca Załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga! Dokumentacja projektowa zawiera zakres robót, który jest szerszy niż wymagany w niniejszym postępowaniu. Część robót została już wykonana. W przedmiotowym zamówieniu należy wykonać pozostałą część tj. kanał sanitarny na odcinku: od studni Ł39a do studni Ł44a, od studni Ł44 do studni Ł44a i od studni Ł44a kanał długości ok. 10,72 m (do granicy działki) w kierunku studni Ł45, wraz z wykonaniem studni kanalizacyjnych Ł44 i Ł44a.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną