Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji woj. świętokrzyskiego oraz usługi infolinii 800

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-372 Kielce, Seminaryjska
 • Telefon/fax: tel. 041 3492930 , fax. 041 3492935
 • Data zamieszczenia: 2019-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
  Seminaryjska 2
  25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3492930, fax. 041 3492935
  REGON: 29072786900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/zamowienia-publiczne/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji woj. świętokrzyskiego oraz usługi infolinii 800
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji woj. świętokrzyskiego oraz usługi infolinii 800. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach nr 1a oraz 1b do SIWZ. 3.3 Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby osoby prowadzące rozliczenia finansowe dla usług będących przedmiotem zamówienia, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, w całym okresie realizacji zamówienia, zgodnie z oświadczeniem (oświadczenie w druku oferty cenowej – załącznik nr 2a oraz 2b do SIWZ). 3.4 Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 6a oraz 6b do SIWZ – projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną