ŚWIADCZENIE USŁUG POGWARANCYJNEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI APARATURY MEDYCZNEJ: APARATÓW DO ZNIECZULANIA ORAZ RESPIRATORÓW NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka
 • Telefon/fax: tel. +48413671339 , fax. +413660014
 • Data zamieszczenia: 2019-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Grunwaldzka 45
  25-736 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. +48413671339, fax. +413660014
  REGON: 00028978500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wszzkielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG POGWARANCYJNEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI APARATURY MEDYCZNEJ: APARATÓW DO ZNIECZULANIA ORAZ RESPIRATORÓW NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej w zakresie przeglądów i konserwacji aparatury medycznej: aparatów do znieczulania oraz respiratorów znajdujących się na wyposażeniu oddziałów klinicznych WSzZ w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (zakres czynności serwisowych) dla pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia określono w załączniku nr 1a do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy (wykaz urządzeń) dla pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Informacje w zakresie zasad realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną