Usługi związane z serwisem i wzorcowaniem analizatorów wydechu Alcotest 9510

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-372 Kielce, Seminaryjska
 • Telefon/fax: tel. 041 3492930 , fax. 041 3492935
 • Data zamieszczenia: 2019-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
  Seminaryjska 2
  25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3492930, fax. 041 3492935
  REGON: 29072786900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/zamowienia-publiczne/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi związane z serwisem i wzorcowaniem analizatorów wydechu Alcotest 9510
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi związane z serwisem oraz wzorcowaniem urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alcotest 9510. 3.2. Szczegółowy zakres usług znajduje się w druku oferty cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. 3.3. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów transportu przedmiotu zamówienia określonego w druku oferty cenowej za cenę brutto wraz z ubezpieczeniem oraz odbiorem i dostawą urządzeń do 14 magazynów wyznaczonego przez Zamawiającego. 3.4. Wykonawca składający ofertę oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie wzorcowany w laboratoriach, które posiadają aktualną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania analizatorów wydechu, ze wskazaniem siedziby placówki oraz numeru zakresu akredytacji. W druku oferty cenowej należy wskazać dokładny adres siedziby placówki. 3.5. Wykonawca każdorazowo dostarczy wraz z urządzeniem (do każdego urządzenia osobno) świadectwo wzorcowania wystawione przez organy administracji miar lub akredytowane laboratoria wzorcujące. Laboratoria takie muszą posiadać certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. 3.6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane bezpośrednio z realizacją usług będących przedmiotem zamówienia, tj. wzorcowanie analizatorów wydechu były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, w całym okresie realizacji zamówienia, zgodnie z oświadczeniem (oświadczenie w druku oferty cenowej – załącznik nr 2 do SIWZ). 3.7. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy. 3.8. Wykonawca składający ofertę, oświadcza, że posiada autoryzację firmy Dräger Safety do wykonywania czynności serwisowych analizatorów wydechu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50413000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną