USŁUGA WYKONANIA BADANIA EWALUACYJNEGO POD NAZWĄ BADANIE OSIĄGNIĘTYCH WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW REZULTATU – I ETAP

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc
 • Telefon/fax: tel. 41 3421901 , fax. 41 3445265
 • Data zamieszczenia: 2018-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421901, fax. 41 3445265
  REGON: 291019005
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA WYKONANIA BADANIA EWALUACYJNEGO POD NAZWĄ BADANIE OSIĄGNIĘTYCH WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW REZULTATU – I ETAP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pn.: „Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu (I etap).” 2. Celem badania jest dokonanie analizy, w jaki sposób wsparcie z EFS przyczyniło się do zmiany sytuacji uczestników projektów, którzy byli pracujący w momencie przystąpienia do projektu. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe: a) oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu”, b) ocena wpływu wsparcia RPOWŚ 2014-2020 na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielania wsparcia, w tym analiza wyników odnośnie rodzajów wsparcia, które miały największy wpływ na zmianę statusu zatrudnienia uczestników projektów. Badaniu poddana zostanie jakość realizowanej interwencji w ramach RPOWŚ 2014-2020 skierowanej do osób pracujących. Oceniana będzie skuteczność, efektywność i użyteczność działań podjętych w ramach RPOWŚ 2014-2020. 3. W ramach badania wykonawca opracuje: a) Raport metodologiczny b) Raport końcowy c) Prezentację multimedialną d) Broszurę. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do umieszczania na wszystkich materiałach tworzonych w związku z badaniem odpowiednich logotypów zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla beneficjentów RPOWŚ 2014-2020 dostępnymi na stronie internetowej http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do stałej współpracy i konsultacji z zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotowego zamówienia. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania realizacji przedmiotu zamówienia na każdym etapie prac. 8. Zamawiający wymaga, aby usługa wykonana została przez wykonawcę zgodnie z wytycznymi zamawiającego z zachowaniem wysokiej jakości prac i była kompletna. 9. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w Dodatku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną