Usługa serwisu pogwarancyjnego dla systemów zasilania gwarantowanego

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-372 Kielce, Seminaryjska
 • Telefon/fax: tel. 041 3492930 , fax. 041 3492935
 • Data zamieszczenia: 2018-10-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
  Seminaryjska 2
  25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3492930, fax. 041 3492935
  REGON: 29072786900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/zamowienia-publiczne/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa serwisu pogwarancyjnego dla systemów zasilania gwarantowanego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ i obejmuje: Zadanie nr 1 – Przegląd siłowni telekomunikacyjnych produkcji Telzas wraz ze świadczeniem gwarancji. Zadanie nr 2 – Przegląd siłowni telekomunikacyjnych produkcji Eltek wraz ze świadczeniem gwarancji. Zadanie nr 3 – Przegląd UPS Emerson Liebert. 3.2. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane bezpośrednio z realizacją usług będących przedmiotem zamówienia, tj. przegląd siłowni, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, w całym okresie realizacji zamówienia, zgodnie z oświadczeniem (oświadczenie w druku oferty cenowej – załącznik nr 2, załączniku nr 3 i załączniku nr 4 do SIWZ). 3.3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 9 do SIWZ – projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną