Usługa publikacji artykułów w dzienniku regionalnym obejmującym zasięg Województwa Świętokrzyskiego

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc
 • Telefon/fax: tel. 41 3421901 , fax. 41 3445265
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421901, fax. 41 3445265
  REGON: 29101900500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa publikacji artykułów w dzienniku regionalnym obejmującym zasięg Województwa Świętokrzyskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji dwóch artykułów w dzienniku regionalnym (z wyłączeniem tabloidów) obejmującym zasięgiem całe województwo świętokrzyskie oraz jednego artykułu w elektronicznym wydaniu ww dziennika. 2. Wymogiem zamawiającego jest, aby publikacja ogłoszeń i artykułów miała miejsce w dzienniku, o którym mowa powyżej, obejmującym zasięgiem całe województwo świętokrzyskie o średnim nakładzie piątkowym w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., nie mniejszym niż 4 500 egzemplarzy. 3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79970000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną