Usługa przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia zewnętrznego w zakresie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, w tym umiejętności pracy w zespole oraz kierowania zespołem – PRINCE2 w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Świętokrzyska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Świętokrzyska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 413 424 150 , fax. 041 3443874,041 3424140
 • Data zamieszczenia: 2019-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Świętokrzyska
  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
  25-314 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 424 150, fax. 041 3443874,041 3424140
  REGON: 16950000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tu.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia zewnętrznego w zakresie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, w tym umiejętności pracy w zespole oraz kierowania zespołem – PRINCE2 w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia zewnętrznego w zakresie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, w tym umiejętności pracy w zespole oraz kierowania zespołem – PRINCE2, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca powinien zapewnić sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć oraz egzaminu. W ramach zamówienia Wykonawca zobligowany jest do:  przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia w zakresie metodyki zarządzania projektami informatycznymi PRINCE2 na poziomach: PRINCE2 Foundation – w wymiarze 3 kolejnych dni / 8 godzin dzienne, dla 2 grup liczących po 10 osób studentów studiów stacjonarnych WEAiI (1 grupa) oraz WZiMK (1 grupa). PRINCE2 Practitioner – w wymiarze 2 kolejnych dni / 8 godzin dzienne, dla 2 grup liczących po 10 osób studentów studiów stacjonarnych WEAiI (1 grupa) oraz WZiMK (1 grupa).  uwzględnienia w kosztach usługi: łącznych kosztów zatrudnienia nauczycieli/trenerów i kosztów opracowania programu oraz materiałów dydaktycznych, kosztów ew. dojazdu, zakwaterowania wraz z wyżywieniem nauczycieli/trenerów.  przeprowadzenia egzaminów zapewnianiających uczestnikom możliwości uzyskania międzynarodowych certyfikatów, odpowiednio: PRINCE2 Foundation oraz PRINCE2 Practitioner, po przeprowadzeniu każdego poziomu szkolenia.  zapewnienia sali do przeprowadzenia szkolenia wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym w mieście Kielce.  wyposażenia uczestników szkolenia w niezbędne podręczniki oraz materiały szkoleniowe w formie wybranej przez Wykonawcę.  wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym terminu szkolenia (w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30).  przygotowania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu (przed przystąpieniem do wykonania zamówienia): a) programu obejmującego treści tematyczne odpowiednie do poziomu prowadzonych zajęć, b) treści i formy materiałów edukacyjnych dla słuchaczy.  dyspozycyjności w godzinach prowadzenia zajęć.  prowadzenia zajęć w formie zgodnej z programem.  sprawowania nadzoru nad frekwencją słuchaczy poprzez prowadzenie imiennej listy obecności z ich podpisami.  wystawienia imiennych zaświadczeń dla uczestników szkolenia o jego ukończeniu.  dostarczenia w formie elektronicznej imiennych certyfikatów PRINCE2 Foundation oraz PRINCE2 Practitioner, dla uczestników, którzy osiągnęli pozytywny wynik egzaminu po jego ukończeniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną