Usługa organizacji dwóch pro-inwestycyjnych spotkań informacyjnych w Brukseli i Wiedniu w dniach 5 - 7 grudnia 2018 r

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc
 • Telefon/fax: tel. 41 3421901 , fax. 41 3445265
 • Data zamieszczenia: 2018-10-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421901, fax. 41 3445265
  REGON: 291019005
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sejmik.kielce.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa organizacji dwóch pro-inwestycyjnych spotkań informacyjnych w Brukseli i Wiedniu w dniach 5 - 7 grudnia 2018 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji dwóch pro-inwestycyjnych spotkań informacyjnych w Brukseli i Wiedniu w dniach 5 - 7 grudnia 2018 r. 2. Liczba uczestników - 3 osoby ze strony Zamawiającego. 3. Do zadań Wykonawcy należeć będzie m.in.: Kompleksowe przygotowanie, organizacja oraz obsługa dwóch spotkań pro-inwestycyjnych w Brukseli oraz w Wiedniu; Zabezpieczenie logistyczne, w tym: transport lotniczy i lądowy, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie uczestników; Zapewnienie wykwalifikowanej kadry czuwającej nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia, w której składzie znajdą się: opiekun merytoryczny oraz tłumacze konsekutywni. 4. Zamawiający wymaga, aby usługa wykonana została przez wykonawcę zgodnie z wytycznymi zamawiającego z zachowaniem wysokiej jakości prac i była kompletna. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2361). 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63510000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną