Rozbudowa i nadbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w wojewódzkim domu kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-033 Kielce, ks. Piotra Ściegiennego
 • Telefon/fax: tel. 41 341-27-37, , fax. 41 361-83-81
 • Data zamieszczenia: 2019-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach
  ks. Piotra Ściegiennego 2
  25-033 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 341-27-37, , fax. 41 361-83-81
  REGON: 29115194000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wdk-kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i nadbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w wojewódzkim domu kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i nadbudowa zachodniej części budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach ze zmianą sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę widowiskową oraz budowa drogi pożarowej, miejsc parkingowych w ilości 37 i placu z przeznaczeniem na giełdę kolekcjonerską w ramach zadania inwestycyjnego pt. "rozbudowa i nadbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w wojewódzkim domu kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych" 1. W zakresie zagospodarowania terenu dokumentacja projektowa obejmuje : • Usunięcie kolizji energetycznych Zakresem projektu objęto kolidujące kable energetyczne: - Istniejące kable średniego napięcia wprowadzone do rozdzielni ŚN stacji trafo WDK nr 166 - Istniejące kable niskiego napięcia wyprowadzone ze stacji transformatorowej WDK nr 166 Zakres nowoprojektowany: - Nowoprojektowana linia oświetlenia terenu – oprawy parkowe. - Wewnętrzna linia zasilająca nowoprojektowaną część budynku. • Zagospodarowanie działki z uwzględnieniem zapewnienia komunikacji wewnętrznej spełniającej wymogi drogi pożarowej dla obiektu, zjazdu z al. Legionów, miejsc parkingowych, oraz stworzenia przestrzeni dla organizowania giełdy kolekcjonerskiej na terenie od al. Legionów. • Zagospodarowanie i wymianę posadzki na terenie dziedzińca wewnętrznego w dostosowaniu do realizacji imprez plenerowych. • Wykonanie na ww. terenie remontu kanalizacji deszczowej i dyspozycji odprowadzenia wód deszczowych. • Remont ogrodzenia wraz z nowymi elementami bramy i furtki od al. Legionów. • Wykonanie i montaż osłony śmietnikowej. • Rozbudowa i nadbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych - sala wielofunkcyjna. 2. W zakresie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektu dokumentacja projektowa obejmuje: • Roboty wyburzeniowe i demontaże. • Prace budowlano montażowe. • Instalacje i wyposażenie elektryczne i teletechniczne w zakresie: - Zasilanie w energię elektryczną. - Tablice główne, wewnętrzne linie zasilające. - Tablice bezpiecznikowe. - Instalacja gniazd 230V i oświetlenia. - System sygnalizacji pożarowej. - Telewizja dozorowa. - Sieć strukturalna. - Instalacja sygnalizacji włamaniowej. - Instalacja paneli fotowoltaicznych. - Instalacja odgromowa dla ochrony paneli. - Ochrona przeciwporażeniowa. - Ochrona przepięciowa. - Układ pomiarowo – rozliczeniowy. - Ochrona od porażeń. • Instalacje kanalizacji i wody. • Instalacja co i ct. • Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. • Mechanika sceniczna i okotarowanie. • Instalacje i wyposażenie elektroakustyczne. • Instalacje i wyposażenie oświetlenia scenicznego. • Instalacje i wyposażenie systemu projekcji multimedialnej. 3. Przy realizacji inwestycji przewidziano podział inwestycji na dwa Etapy w ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tylko Etapu I. - Z zakresu przewidzianego do realizacji w ramach I Etapu wyłączono część prac i montażu części wyposażenia. - W zakresie zagospodarowania terenu wyłączeniu do drugiego Etapu podlega: 1. remont ogrodzenia poza wykonaniem bramy i furtki, 2. wykonanie remontu nawierzchni dziedzińca wewnętrznego i części dróg od strony wschodniej zgodnie z rysunkiem 6.Z. zagospodarowania. W zakresie realizacji obiektu wyłączeniu do drugiego Etapu podlega: 1. instalacja paneli fotowoltaicznych, 2. zakup i montaż części wyposażenia technologicznego związanego z mechaniką sceniczną i okotarowaniem, instalacją i wyposażeniem elektroakustycznym, instalacją i wyposażeniem i oświetleniem scenicznym, instalacją i wyposażeniem systemu projekcji multimedialnej, zgodnie z odpowiednimi projektami i przedmiarami branżowymi. Drugi Etap inwestycji przewiduje doposażenie zrealizowanego etapu I rozbudowy będącej tymczasową siedzibą Teatru im. St. Żeromskiego w elektroakustykę, system oświetlenia scenicznego, system projekcji multimedialnej zgodnie z projektami branżowymi. Przy realizacji mechaniki sceny i okotarowania istnieje możliwość wykorzystania istniejących urządzeń i wyposażenia będących w posiadaniu Teatru im. St. Żeromskiego po weryfikacji ich stanu technicznego, kompatybilności z instalacją i zgodności parametrów z projektem mechaniki scenicznej i okotarowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną