Remont pomieszczeń w piwnicy budynku głównego WSSE w Kielcach, roboty konstrukcyjne, sanitarne i elektryczne.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 041 3655400, 3456781, 3660030 , fax. 413 451 873
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
  ul. Jagiellońska 68
  25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3655400, 3456781, 3660030, fax. 413 451 873
  REGON: 29195400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wsse-kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w piwnicy budynku głównego WSSE w Kielcach, roboty konstrukcyjne, sanitarne i elektryczne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja remontu pomieszczeń w piwnicy budynku głównego WSSE w Kielcach, zakres robót obejmuje: 1) roboty konstrukcyjno-remontowe, na które składa się: - wymiana posadzek, - naprawa tynków, i położenie gładzi gipsowej, - licowanie ścian płytkami ceramicznymi, - wymiana posadzek z płytek terakotowych, - wykonanie posadzek z PCV Tarket, - wymiana stolarki drzwiowej, - malowanie pomieszczeń, 2) roboty demontażowe instalacji, na które składa się: - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, - demontaż istniejącej instalacji ciepłej i zimnej wody, - demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, 3) roboty montażowe instalacji, na które składa się: - montaż instalacji elektrycznej wraz z wyposażeniem wg. projektu, - montaż instalacji zimnej i ciepłej wody, wraz z armaturą, - montaż instalacji centralnego ogrzewania wraz armatura, 4) roboty izolacyjne: - instalacji ciepłej i zimnej wody, - instalacji centralnego ogrzewania, 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany: 1) w przedmiarze „Remont pomieszczeń w piwnicy budynku WSSE w Kielcach, roboty konstrukcyjne”, zał. nr 4.1. do SIWZ; 2) w przedmiarze „Remont pomieszczeń w piwnicy budynku WSSE w Kielcach, roboty konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne” zał. nr 4.2. do SIWZ; 3) we wzorze umowy, zał. nr 5 do SIWZ; 4) udostępnienie, wyłącznie do wglądu, projektu instalacji elektrycznej: 5) uwagi i wnioski z udziału w wizji lokalne terenu robot; 3. Wymogi w zakresie użytych materiałów i zastosowanych rozwiązań: 1) wszystkie materiały i rozwiązania wymienione w dokumentacji i przedmiarach, określają parametry minimalne; 2)Zamawiający dopuszcza materiały i rozwiązania inne pod warunkiem, że spełniają powyższe wymogi; 4. Wymogi w zakresie rękojmi i gwarancji: 1) min. 5lat gwarancji jakości na zastosowane materiały; 2) min. 5 lat rękojmi za wady wykonanej roboty budowlanej; 5. Wymogi dotyczące zatrudnienia: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców, na podstawie umowy o pracę, co najmniej 10 pracowników posiadających potwierdzone kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia; 2) Zatrudnienie ww. osób na podstawie umowy o pracę obejmować ma cały okres wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac przedstawi Zamawiającemu listę pracowników. Tryb postępowania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnień Zmawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ; Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z załącznikami, a ponadto Zamawiający zapewnia zainteresowanym przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną