Remont obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz – Jędrzejów w podziale na dwa zadania częściowe: Zadanie nr 1 - Remont mostu drogowego w miejscowości Mniszek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w km 146+968; Zadanie nr 2 - Remont mostu drogowego w miejscowości Lipnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w km 145+588 nad rzeka Lipnicą

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2019-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72
  25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 12757400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szdw.kielce.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz – Jędrzejów w podziale na dwa zadania częściowe: Zadanie nr 1 - Remont mostu drogowego w miejscowości Mniszek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w km 146+968; Zadanie nr 2 - Remont mostu drogowego w miejscowości Lipnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w km 145+588 nad rzeka Lipnicą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót budowlanych: Zadanie nr 1: Przewiduje się następujący zakres robót zasadniczych na obiekcie: - rozbiórka nawierzchni i elementów wyposażenia na obiekcie oraz barier ochronnych na dojazdach (połówkowo); - rozbiórka nawierzchni na odcinkach dojazdowych na długości ~25 m; - rozbiórka gzymsów i części płyty kształtującej kapę chodnikową; - wykonanie nadbetonu płyty pomostu; - wykonanie izolacji pomostu z papy termozgrzewalnej gr. min. 5 mm; - montaż krawężników granitowych; - zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych; - montaż nowych balustrad na moście oraz barier drogowych na odcinkach dojazdowych; - wykonanie nowej nawierzchni na jezdni; - uzupełnienie ubytków w istniejącym betonie konstrukcji zaprawami niskoskurczowmi PCC, iniekcja ciśnieniowa ewentualnych rys oraz zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych elementów zbrojenia i wszystkich odsłoniętych powierzchni betonowych powłokami ochronnymi. Zadanie nr 2: Przewiduje się następujący zakres robót zasadniczych na obiekcie: - rozbiórka nawierzchni i elementów wyposażenia na obiekcie oraz barier ochronnych na dojazdach (połówkowo); - rozbiórka nawierzchni na odcinkach dojazdowych na długości ~25 m; - rozbiórka gzymsów i części płyty kształtującej kapę chodnikową; - wykonanie nadbetonu płyty pomostu; - wykonanie izolacji pomostu z papy termozgrzewalnej gr. min. 5 mm; - montaż krawężników granitowych; - zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych; - montaż nowych bariero poręczy na moście oraz barier drogowych na odcinkach dojazdowych; - wykonanie nowej nawierzchni na jezdni; - uzupełnienie ubytków w istniejącym betonie konstrukcji zaprawami niskoskurczowmi PCC, iniekcja ciśnieniowa ewentualnych rys oraz zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych elementów zbrojenia i wszystkich odsłoniętych powierzchni betonowych powłokami ochronnymi. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o Dokumentację projektową, zgodnie z Przedmiarami robót, Kosztorysami ofertowymi, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, harmonogramem rzeczowo-finansowym i umową
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221110-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną