Remont konserwatorski attyki budynku Rektoratu, wykonanie iluminacji budynku, remont schodów od strony zachodniej i ogrodzenia kamiennego od ul. Żeromskiego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel. 413 497 277 , fax. 413 497 278
 • Data zamieszczenia: 2019-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  ul. Żeromskiego 5
  25-369 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 497 277, fax. 413 497 278
  REGON: 14070000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont konserwatorski attyki budynku Rektoratu, wykonanie iluminacji budynku, remont schodów od strony zachodniej i ogrodzenia kamiennego od ul. Żeromskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie konserwatorskim attyki budynku Rektoratu, wykonaniu iluminacji budynku oraz remontu schodów od strony zachodniej i ogrodzenia kamiennego od ul. Żeromskiego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, dokumentacją projektową oraz techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dostępną pod linkiem https://ujk.edu.pl/dzp/files/d/Dokumentacja_projektowa.zip 2.Zakres przedmiotu zamówienia 1)Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających remoncie konserwatorskim attyki, wykonaniu iluminacji budynku, remoncie schodów bocznych od strony zachodniej i remoncie ogrodzenia od ul. Żeromskiego na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru oraz zgłoszenia. 2)Ogólny opis zamówienia: Istniejący budynek Rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego znajduje się w kompleksie UJK przy ulicy Żeromskiego w Kielcach. Budynek znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków oraz jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta pod numerem ewidencyjnym 318. Prace konserwatorskie i budowlane związane z: 1) remontem attyk (wszystkie elementy tj. element wieńczący, murki, tralki, baza i elementy ozdobne) - czyszczeniem do stanu osiągnięcia akceptacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, flekowaniem, zabezpieczeniem konserwatorskim, wymianą i uzupełnieniem elementów, wykonaniem obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gołowalcowanej, wykonaniem nowej instalacji odgromowej i wpięciem jej do istniejącej instalacji. 2) remont kominów- skucie istniejących i wykonanie nowych tynków cementowo wapiennych, wykonanie izolacji z papy na czapkach betonowych, wpięcie instalacji odgromowej. Wyburzenie nieczynnego komina i zasklepienie otworu. 3) prace związane z wykonaniem iluminacji od strony frontowej oraz bocznej polegać będą na wykonaniu podświetlenia okien , balustrady balkonu , pilastrów elewacji oraz ozdobnej attyki . 4) remont schodów bocznych- czyszczenie przez piaskowanie schodów bocznych od strony zachodniej, uzupełnienie kamienia, rozbiórka murku przyporowego między schodami a trawnikiem oraz ponowne go wylanie wraz z wykonaniem okładziny z kamienia- piaskowca. 5) remont ogrodzenia od ul. Żeromskiego polegający na zdjęciu żeliwnych przęseł (przęsła ogrodzenia, brama oraz przęsła furtek) wypiaskowaniu, uzupełnieniu, pomalowaniu i ponownym montażu, zdjęciu okładziny kamiennej z słupków ogrodzenia, wzmocnieniu słupków poprzez nadlanie betonem, wykonanie nowej okładziny z piaskowca dobranego do istniejącego koloru elewacji, zdjęcie oczyszczenie i ponowny montaż czapek z słupków i murków ogrodzenia. W zakres wchodzą wszelkie uzupełnienia kamienia, spoin i tynków. Do ogrodzenia przylega dach przybudówki. W zakres zadania wchodzi wykonanie pokrycia dachowego, izolacja z papy oraz wykonanie obróbek blacharskich. 3.Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności (prace fizyczne) w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający przed podpisaniem umowy i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagania wskazanego wyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli PIP oraz zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną