Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podłazy gm. Bodzentyn

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Telefon/fax: tel. 41 200 17 48 , fax. 41 344 51 45
 • Data zamieszczenia: 2019-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 17 48, fax. 41 344 51 45
  REGON: 29108712000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podłazy gm. Bodzentyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na remoncie drogi powiatowej nr 0588T Podlesie – Psary – Podłazy – Hucisko - Wzdół Plebański - Wzdół Rządowy – Zagórze -Czerwona Górka - Łączna na odcinku od km: 3+965 do km: 5+275 w miejscowości Psary-Podłazy, na terenie gminy Bodzentyn. Zakres robót obejmuje m. in.: a) roboty rozbiórkowe i ziemne, b) rozbiórkę i ponowne ułożenie krawężnika i kostki betonowej na zjazdach c) wycinkę samosiejek, d) remont przepustów pod drogą polegających na rozbiórce istniejących rur betonowych i ułożenie nowych rur HDPE odpowiednio Ø60 i Ø80 na ławie z betonu gr. 20 cm, e) rozbiórkę przepustu pod drogą Ø60 wraz z murkami czołowymi betonowymi, f) wykonanie murków czołowych na mokro dla przepustów Ø80, g) montaż murków czołowych prefabrykowanych dla rur Ø60 ze skrzydełkami skośnymi, h) odbudowę konstrukcji nad przepustami pod drogą: warstwa odsączająca gr. 20 cm, warstwa kruszywa gr. 20 cm, i) wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) metodą recyklingu na miejscu gr. 18 cm z doziarnieniem kruszywem gr. 10cm, g) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-2, h) wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-2, i) wykonanie przepustów na zjazdach z rur Ø40 na ławie z kruszywa gr. 15 cm wraz z montażem murków czołowych prefabrykowanych ze skrzydełkami ukośnymi, j) odmulenie przepustów zjazdowych z rur Ø40 (zamulenie 30%), k) odmulenie istniejącego rowu drogowego (zamulenie 30%), l) umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm wraz z wypełnieniem otworów, ł) mechaniczną ścinkę poboczy obustronnie śr. gr. 10 cm i szer. 0,75 m, m) umocnienie poboczy i zjazdów w granicach pasa drogowego materiałem kamiennym śr. gr. 10 cm. m) ustawienie barier sprężystych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną