Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Telefon/fax: tel. 41 200 17 48 , fax. 41 344 51 45
 • Data zamieszczenia: 2019-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 17 48, fax. 41 344 51 45
  REGON: 29108712000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na remoncie drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna w miejscowościach Leśna i Siekierno na odcinku od km: 11+964 do km: 12+294 oraz od km: 13+085 do km: 15+975 , na terenie gminy Bodzentyn. Zakres robót obejmuje m. in.: a) wycinkę odrostów z pasa drogowego i redukcję korony drzew, b) remont przepustów pod drogą polegający na rozbiórce istniejących rur betonowych Ø60 wraz ze ściankami czołowymi i ułożenie nowych rur HDPE Ø60 wraz ze ściankami czołowymi, c) remont przepustu drogowego polegający na rozbiórce istniejącego przepustu rurowego o śr. 2x100cm wraz ze ściankami czołowymi i ułożenie nowych prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwuotworowych z rur o śr. 2x100cm na ławie z betonu, d) frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. do 4cm, e) ułożenie siatki przeciwspękaniowej na odcinku frezowanym, f) wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) metodą recyklingu na miejscu gr. 18 cm z doziarnieniem kruszywem gr. 10cm, g) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-2, h) wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-2, i) wykonanie przepustów na zjazdach z rur Ø40 na ławie z kruszywa gr. 15 cm wraz z montażem murków czołowych prefabrykowanych ze skrzydełkami ukośnymi, j) wymianę krawężników betonowych, k) przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej, l) rozbiórkę i ponowne ułożenie obrzeży betonowych i ścieków pochodnikowych, ł) mechaniczną ścinkę poboczy śr. gr. 10 cm i szer. 1,00 m, m) umocnienie poboczy i zjazdów w granicach pasa drogowego materiałem kamiennym śr. gr. 10 cm, n) oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu śr. gr. 30 cm, o) odmulenie przepustów pod drogą boczną z rur Ø60 (zamulenie do 70%), p) wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „Krata” skarp w obrębie przepustu pod drogą boczną, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem otworów, r) ustawienie barier sprężystych, s) oznakowanie poziome P-10 „Przejście dla pieszych”, t) oznakowanie pionowe – znaki informacyjne D-6 z aktywnym znakiem D-6 z czujnikiem obecności pieszego i zasilaniem solarnym (szt. 3).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną