Remont drogi powiatowej nr 0450T w miejscowości Borki i Grzymałków

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Telefon/fax: tel. 41 200 17 48 , fax. 41 344 51 45
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 17 48, fax. 41 344 51 45
  REGON: 29108712000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 0450T w miejscowości Borki i Grzymałków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na remoncie drogi powiatowej nr 0450T Stąporków (Wołów)-Hucisko-Krasna-Serbinów-Mniów—Węgrzynów-Borki-Grzymałków-Wiązowa-Kuźniaki w miejscowości Borki i Grzymałków, na terenie gminy Mniów. Zakres robót obejmuje m. in.: a) wykonanie koryta pod odtworzenie zniszczonej konstrukcji nawierzchni jezdni gł. 40 cm; b) wykonanie podbudowy pod odtworzenie zniszczonej konstrukcji nawierzchni jezdni: - stabilizacja gruntu cementem gr. warstwy 15 cm, - warstwa z tłucznia kamiennego gr. 20 cm z zaklinowaniem, - ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego gr. 8 cm dla ruchu KR-4; c) frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. do 4cm; d) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 125kg/m2 dla ruchu KR-4; e) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm dla ruchu KR-4; f) wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-4; g) ścięcie warstwy darniny gr. 15 cm z krawędzi jezdni i poboczy szer. 1,00 m; h) utwardzenie poboczy i wjazdów na posesje kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 12 cm; i) profilowanie skarp i dna rowu wraz z wykonaniem umocnienia płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm; j) regulację wysokościową kratek ściekowych i studzienki kanalizacyjnej sanitarnej; k) ustawienie poręczy typu „Olsztyńskiego”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną