Remont drogi powiatowej nr 0364T na odcinku Podlesie przez wieś od km: 1+315 do km: 2+550

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Telefon/fax: tel. 41 200 17 48 , fax. 41 344 51 45
 • Data zamieszczenia: 2019-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 17 48, fax. 41 344 51 45
  REGON: 29108712000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 0364T na odcinku Podlesie przez wieś od km: 1+315 do km: 2+550
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na remoncie drogi powiatowej nr 0364T na odcinku Podlesie przez wieś od km: 1+315 do km: 2+550, na terenie gminy Pierzchnica. Zakres robót obejmuje m. in.: a) wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) metodą recyklingu na miejscu gr. 20 cm z doziarnieniem kruszywem łamanym (53%), cement do 5%, emulsja asfaltowa 3%, b) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1, c) wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1, d) ścięcie nadmiaru ziemi z krawędzi jezdni i pobocza obustronnie śr. gr. 10cm i szer. 0,75m, e) umocnienie poboczy obustronnie materiałem kamiennym gr. 8 cm i szer. 0,75 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną