Remont drogi powiatowej nr 0349T na odcinku Pierzchnianka-Ujny od km: 1+135 do km: 3+720

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Telefon/fax: tel. 41 200 17 48 , fax. 41 344 51 45
 • Data zamieszczenia: 2019-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 17 48, fax. 41 344 51 45
  REGON: 29108712000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 0349T na odcinku Pierzchnianka-Ujny od km: 1+135 do km: 3+720
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na remoncie drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica-Ujny-Holendry-Smyków-Korzenno-Drogowle-Raków-Rakówka-gr. gminy pow. kielecki od km: 1+135 do km: 3+720, na terenie gminy Pierzchnica. Zakres robót obejmuje m. in.: a) rozbiórkę zniszczonych murków czołowych z betonu na przepuście 2 x Ø 120 cm, b) wykonanie murków czołowych z betonu „na mokro” na przepuście 2 x Ø 120 cm, c) wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 100kg/m2 dla ruchu KR-2, d) wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-2, e) mechaniczną ścinkę poboczy obustronnie śr. gr. 10 cm i szer. 0,75 m, f) umocnienie poboczy obustronnie materiałem kamiennym gr. 8 cm i szer. 0,75 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną