Remont dróg powiatowych 0362T, 0365T, 0376T.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Telefon/fax: tel. 41 200 17 48 , fax. 41 344 51 45
 • Data zamieszczenia: 2019-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 17 48, fax. 41 344 51 45
  REGON: 29108712000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg powiatowych 0362T, 0365T, 0376T.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na remoncie dróg powiatowych: - nr 0362T Radomice-Brudzów na odcinku od km: 0+000 do km: 5+556, - nr 0365T Suków-Młyny-Marzysz-Zagórze-Komórki-Wojciechów na odcinku od km: 8+202 do km: 10+170, - nr 0376T Brzeziny-Bilcza (Podgórze) na odcinku od km: 0+500 do km: 1+529, na terenie gminy Morawica. Zakres robót obejmuje m. in.: 1/ na drodze nr 0362T: a) rozebranie i ponowne ułożenie: - krawężnika i obrzeża betonowego, - nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm, - cieku z kostki betonowej przy krawężniku; b) wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 100kg/m2 dla ruchu KR-2, c) wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-2, d) mechaniczną ścinkę poboczy obustronnie śr. gr. 10 cm i szer. 0,50 m, e) utwardzenie poboczy materiałem kamiennym gr. 10 cm i szer. 0,50 m, f) oczyszczenie istniejącego rowu z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp śr. gł. 30 cm. g) regulację pionową studzienki kanalizacyjnej sanitarnej. 2/ na drodze 0365T: a) rozebranie i ponowne ułożenie krawężnika betonowego i kostki betonowej gr. 8 cm na zjazdach, b) wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 100kg/m2 dla ruchu KR-2, c) wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-2, d) mechaniczną ścinkę poboczy obustronnie śr. gr. 10 cm i szer. 0,50 m, e) utwardzenie poboczy materiałem kamiennym gr. 10 cm i szer. 0,50 m, f) oczyszczenie istniejącego rowu z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp śr. gł. 30 cm. g) oznakowanie poziome P-10 (przejścia dla pieszych). 3/ na drodze 0376T: a) wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 100kg/m2 dla ruchu KR-2, b) wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-2, c) mechaniczną ścinkę poboczy obustronnie śr. gr. 10 cm i szer. 0,75 m, d) utwardzenie poboczy materiałem kamiennym gr. 10 cm i szer. 0,75 m, e) oczyszczenie istniejącego rowu z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp śr. gł. 30 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną