realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej dla przedsiębiorców w ramach projektu „Popytowy system innowacji-rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”.

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc
 • Telefon/fax: tel. 41 3421901 , fax. 41 3445265
 • Data zamieszczenia: 2019-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421901, fax. 41 3445265
  REGON: 29101900500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej dla przedsiębiorców w ramach projektu „Popytowy system innowacji-rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej dla przedsiębiorców w ramach projektu „Popytowy system innowacji-rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”. 2. Kampania musi być zgodna z wymaganiami dotyczącymi działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z wytycznymi z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 4. Kampania realizowana będzie na poziomie regionalnym (obszar województwa świętokrzyskiego). 5. Kampania dzieli się na 5 zadań: Zadanie 1. Przygotowanie banneru informacyjnego multimedialnego oraz jego emisja na regionalnych portalach internetowych; Zadanie 2. Przygotowanie i dostarczenie materiałów informacyjnych; Zadanie 3. Opracowanie oraz przygotowanie składu, łamania i wydruku broszury informacyjnej ; Zadanie 4. Publikacja 6 artykułów sponsorowanych w prasie o zasięgu województwa świętokrzyskiego – Dziennik 1:3 artykuły, Dziennik 2:3 artykuły; Zadanie 5. Przygotowanie spotu radiowego informacyjnego oraz emisja w min. 1 stacji radiowej na terenie województwa świętokrzyskiego. 6. Szczegółowy opis ww. zadań i pozostałe wymagania zawarte są w załączniku Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „SOPZ”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną