Przetarg nieograniczony na zakup i dosatwę sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25371 Kielce, ul. Prosta
 • Telefon/fax: tel. 413 618 525 , fax. 413 687 424
 • Data zamieszczenia: 2018-10-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
  ul. Prosta 30
  25371 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 618 525, fax. 413 687 424
  REGON: 29050391100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpgin.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na zakup i dosatwę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – Igły jednorazowego użytku, strzykawki, kaniule, mandryny, pojemniki na zużyte igły, ostrza do skalpeli, Zadanie nr 2 – Igły do znieczuleń, Zadanie nr 3 – Kaniule do wkłuć obwodowych naczyń żylnych dla noworodków i dzieci, błony i odczynniki do RTG, Zadanie nr 4 – Cewniki, filtry, prowadnice, zestawy do znieczuleń, Zadanie nr 5 – Rękawiczki, ochraniacze z folii, elektrody żelowe, opaski identyfikacyjne, rurki intubacyjne, Zadanie nr 6 – Papier medyczny i elektrody dla noworodków typu Biazet, Zadanie nr 7 – Rękawice chirurgiczne, Zadanie nr 8 – Cewniki, zestawy do drenażu, Zadanie nr 9 – Maski anestetyczne, filtry oddechowe, Zadanie nr 10 – Igły, golarki, cewniki, worki na mocz, Zadanie nr 11 – Wzierniki ginekologiczne j.u., szpatułki, szczoteczki, osłonki gumowe, Zadanie nr 12 – Okularki do fototerapii, układy oddechowe, Zadanie nr 13 – Rękawy foliowo-papierowe do sterylizacji, testy, wskaźniki, Zadanie nr 14 – Ewakuatory, pojemniki do ssaków, Zadanie nr 15 – Jednorazowe mankiety noworodkowe, Zadanie nr 16 – Cewniki do HSG, aspirator do biopsji śluzówki, katetery inseminacyjne, próżnociągi położnicze, Zadanie nr 17 – Zestawy do przetaczania krwi, filtry, Zadanie nr 18 – Pułapka wodna, elektrody, układy oddechowe, Zadanie nr 19 – Zamknięty system pobierania krwi, Zadanie nr 20 – Czujniki jednorazowe do pulsoksymetrów, Zadanie nr 21 – Smoczki do karmienia noworodków, Zadanie nr 22 – Prześcieradła chłonne, fartuchy wizytacyjne. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. 2017.211 ze zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu, ilości oraz wymagań jakościowych wchodzących w zakres przedmiotu poszczególnych części zadań znajduje się w ofercie asortymentowo-cenowej stanowiącej Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne Zadania od 1 do 22. Wszystkie pozycje dotyczące przedmiotu zamówienia w danym zadaniu stanowią jedną całość i nie podlegają wyłączeniu. Wykonawca przystępujący do postępowania przetargowego winien zaoferować realizację danego zadania w całości, bez dzielenie go na poszczególne pozycje. W przypadku gdy oferta jednego Wykonawcy złożona na więcej niż jedno zadanie niniejszego postępowania, okaże się najkorzystniejsza, Zamawiający zawrze jedną umowę na realizację zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną