Przeprowadzenie strategicznej Analizy trwałości przedsięwzięć z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego, dofinansowanych z Unii Europejskiej

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc
 • Telefon/fax: tel. 41 3421901 , fax. 41 3445265
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421901, fax. 41 3445265
  REGON: 29101900500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie strategicznej Analizy trwałości przedsięwzięć z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego, dofinansowanych z Unii Europejskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenie strategicznej Analizy trwałości przedsięwzięć z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego, dofinansowanych z Unii Europejskiej w Województwie Świętokrzyskim” oraz opracowaniu Przewodnika Dobrych Praktyk z obszaru dziedzictwa kulturowego w Regionie na podstawie przeprowadzonej Analizy, na potrzeby międzynarodowego projektu KEEP ON”, realizowanego przez Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 2. Głównym celem, powstałych w wyniku realizacji przedmiotowej usługi, analiz jest przygotowanie szczegółowych opisów min. 8 dobrych praktyk z terenu województwa świętokrzyskiego zrealizowanych przez instytucje działające w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego, które poprzez uzyskane dofinansowanie z Unii Europejskiej podwyższyły standard swoich usług, stały się bardziej samowystarczalne i mają realny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu świętokrzyskiego. 3. Do głównych zadań wykonawcy będzie należało: a) Przygotowanie szczegółowego Raportu z wywiadów w formie „Template _Good _Practices”, przeprowadzonych w min. 8 instytucjach wskazanych przez Zamawiającego (min. 8 dokumentów) – w języku angielskim oraz języku polskim b) Przeprowadzenie Pogłębionej analizy strategicznej min. 8 dobrych praktyk „PI good practice template” (min. 8 dokumentów) – w języku angielskim oraz języku polskim c) Dobór odpowiednich narzędzi realizacji zamówienia. d) Realizacja celów i założeń analizy. e) Zebranie danych koniecznych do realizacji analizy. f) Prowadzenie i nadzorowanie procesów zbierania danych. g) Utrzymywanie stałego kontaktu z pracownikami projektu z Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego oraz regularne informowanie o przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia. h) Stworzenie Regionalnego Podręcznika Dobrych Praktyk. 4. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71241000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną