Przebudowa DW 768 w mieście Kazimierza Wielka – ul. Kolejowa i ul. 1 go Maja na odcinku w km 52+380 do 53+379

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72
  25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 12757400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szdw.kielce.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa DW 768 w mieście Kazimierza Wielka – ul. Kolejowa i ul. 1 go Maja na odcinku w km 52+380 do 53+379
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa DW 768 w mieście Kazimierza Wielka – ul. Kolejowa i ul. 1 go Maja na odcinku w km 52+380 do 53+379” Zakres robót budowlanych obejmuje: - wykonanie nowych warstw bitumicznych tj: warstwy ścieralnej oraz wiążącej o szerokości 8,0m; - przebudowę istniejących chodników obustronnie o szerokości 2,0m; - przebudowę zjazdów; - budowę zatok autobusowej oraz postojowych; - budowę odcinka kanalizacji deszczowej; - wykonanie remontu istniejących przyłączy wodociągowych w miejscach kolizji z budowaną kanalizacją deszczową. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o Dokumentacje projektową, zgodnie z Przedmiarem robót, Kosztorysem ofertowym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, harmonogramem rzeczowo-finansowym i umową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną