Przebudowa DW 757 na odcinku Sielec – Grzybów 40+080 do km 42+400

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72
  25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 12757400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szdw.kielce.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa DW 757 na odcinku Sielec – Grzybów 40+080 do km 42+400
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót budowlanych obejmuje: - wykonanie remontu istniejącej nawierzchni poprzez frezowanie oraz ułożenie warstwy ścieralnej, wiążącej i przeciwspękaniowej; - budowa jednokierunkowej ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych strona prawa; - uzupełnienie poboczy destruktem asfaltowym z frezowania nawierzchni strona lewa; - przebudowa zjazdów oraz skrzyżowań z drogami bocznymi; - odmulenie rowów drogowych; - budowę elementów odwodnienia pasa drogowego (studzienki i wpusty kd pod ścieżką rowerową co 80 m); - odmulenie i przebudowa istniejących kolektorów kanalizacji deszczowej; - wykonanie zatok postojowych w km od 41+530 do km 41+586 SL o konstrukcji jak wzmacniana nawierzchnia drogi wojewódzkiej z chodnikiem i peronem z kostki betonowej oraz druga zatoka od km 41+620 do km 41+760 SP na wysokości istniejącego placu z płyt betonowych na którym przewidziano ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji technicznej pn.: „Przebudowa DW 757 na odcinku Sielec – Grzybów 40+080 do km 42+400”. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o Dokumentację projektową (techniczną), zgodnie z Przedmiarem robót, Kosztorysem ofertowym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, harmonogramem rzeczowo-finansowym i umową
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną