Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegająca na budowie chodnika na odcinku Drożejowice - Skalbmierz w km 40+088 do km 42+056

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72
  25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 12757400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szdw-kielce.logintrade.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegająca na budowie chodnika na odcinku Drożejowice - Skalbmierz w km 40+088 do km 42+056
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegająca na budowie chodnika na odcinku Drożejowice - Skalbmierz w km 40+088 do km 42+056” Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 768 na odcinku od km 40+088 do km 42+056 przebiegającą przez miejscowość Drożejowice i Skalbmierz. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej szer. 0,5m jako poszerzenie jezdni, - wykonanie chodnika szerokości 2,0 m, - budowa zatoki autobusowej w km 40+440 strona prawa, - budowa zjazdów do pół, - budowa zjazdów do posesji, - odtworzenie rowu przydrożnego na odcinkach przebiegających przez pola uprawne, - umocnienie rowu płytami ażurowymi, - wykonanie rowu krytego wraz studniami rewizyjnymi – odcinki przy posesjach zabudowanych km 40+088 do km 40+405, km 40+440 do 40+500, km 40+575 do km 40+650, km 40+770 do km 40+910 - wykonanie wpustów deszczowych w postaci odwodnienia liniowego, - przedłużenie przepustu pod koroną drogi wraz z wykonaniem komory połączeniowej, - ustawienie poręczy zabezpieczających ruch pieszy (typ „olsztyński”) - ustawienie wiaty przystankowej. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o Dokumentację Projektową, zgodnie z Przedmiarem robót, Kosztorysem ofertowym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, harmonogramem rzeczowo – finansowym i umową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną