Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodników dla pieszych od km 22+066,42 do km 22+535,00 w m. Kiełczyna

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72
  25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 12757400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szdw.kielce.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodników dla pieszych od km 22+066,42 do km 22+535,00 w m. Kiełczyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodników dla pieszych od km 22+066,42 do km 22+535,00 w m. Kiełczyna. Zakres robót budowlanych: - Roboty rozbiórkowe, - Przestawienie skrzynek teletechnicznych, - Budowa chodnika przy krawędzi jezdni od km ok. 22+071 do km ok. 28+518 SP o szerokości 1,62 m, - Budowa 2 zatok autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych, - Budowa zjazdów wraz z przepustami, - Budowa rowu krytego, - Odmulenie i oczyszczenie rowów, - Umocnienia skarp i dna rowu prefabrykowanymi elementami betonowymi, - Humusowanie, - Ułożenie ścieku, - Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i jego wdrożenie; Zamówienie będzie realizowane w oparciu o Dokumentację Techniczną, zgodnie z Przedmiarem robót, Kosztorysem ofertowym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, harmonogramem rzeczowo- finansowym i umową. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną