Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Telefon/fax: tel. 41 200 17 48 , fax. 41 344 51 45
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 17 48, fax. 41 344 51 45
  REGON: 29108712000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 0384T Brzeziny-Nida-Łazisko-Ostrów-Podlipie-Łukowa w miejscowości Nida na odcinku od km: 3+243 do km: 4+054, na terenie gminy Morawica. Zakres robót obejmuje m. in.: a) roboty rozbiórkowe i ziemne; b) wykonanie poszerzenia jezdni do 5,50 m w tym wykonanie koryta gł. 42 cm i podbudowy: - piasek stabilizowany cementem gr. 15 cm, - kruszywo stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm, - ułożenie warstwy z betonu asfaltowego gr. 7 cm dla ruchu KR-2; c) ułożenie siatki przeciwspękaniowej o szer. 1,00 m na połączeniu poszerzenia i nawierzchni; d) wykonanie chodnika jednostronnego szer. 2,00 m z kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm oraz wjazdów do posesji z kostki brukowej szarej gr. 8 cm; e) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 100kg/m2 dla ruchu KR-2; f) wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-2; g) wykonanie robót odwodnieniowych w tym: - ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej gr. 8 cm i szer. 20 cm na podbudowie z betonu C 8/10 gr. 20 cm, - wykonanie studni chłonnych rozsączających gł. 2,0 m, - wykonanie studzienek ściekowych z rur betonowych śr. 50 cm z kratą żeliwną D-400 z osadnikiem, - wykonanie przykanalików z rur PVC śr. 20 cm; h) umocnienie poboczy materiałem kamiennym gr. 8 cm, i) oczyszczenie przepustu Ø60 z namułu (zamulenie 50%); j) uzupełnienie ziemią opaski za obrzeżem wraz z obsianiem trawą; k) montaż barierek ochronnych typ „Olsztyński”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną