Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w miejscowościach Skrzelczyce i Pierzchnica

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Telefon/fax: tel. 41 200 17 48 , fax. 41 344 51 45
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 17 48, fax. 41 344 51 45
  REGON: 29108712000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w miejscowościach Skrzelczyce i Pierzchnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 0353T Wola Morawicka-Radomice-Skrzelczyce-Pierzchnica-Osiny-Drugnia Rządowa-Drugnia Zakarczmie-Łagiewniki, w miejscowości Skrzelczyce i Pierzchnica na odcinku od km 6+842 do km 9+450 długości 2608,00 m, na terenie gminy Pierzchnica. W ramach zadania przewidziano do wykonania m. in.: a) poszerzenie jezdni do 5,5 m (koryto, podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7 cm, warstwa wiążąca gr. 6 cm), b) wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 3 cm (75kg/m2), c) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr .5 cm na całej szerokości jezdni wraz poszerzeniem, d) uzupełnienie pobocza materiałem kamiennym szerokości 75 cm, e) remont przepustów pod koroną drogi, f) lokalnie oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, g) ustawienie słupów oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym, h) przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 0361T i 0354T i z drogą gminną (do msc. Chebzdzie) i) wykonanie przejść dla pieszych wraz z oświetleniem i znakiem aktywnym D-6 na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi nr 0361T i 0354T oraz z drogą gminną (do msc. Chebzdzie) j) wykonanie odwodnienia przepustem pod koroną drogi powiatowej oraz koroną drogi gminnej (przepusty Ø60 cm o długości 15,00 m), rowami otwartymi i rowem krytym na dł. 40,00 mb wraz z wykonaniem przepustów zjazdowych do pól i posesji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną