Prace eksploatacyjno-interwencyjne urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych na drogach wojewódzkich Świętokrzyskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich z podziałem na 3 zadania częściowe

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2019-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72
  25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 12757400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szdw.kielce.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace eksploatacyjno-interwencyjne urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych na drogach wojewódzkich Świętokrzyskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich z podziałem na 3 zadania częściowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonanie prace eksploatacyjno-interwencyjne urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe oraz utrzymanie i konserwacja Przepompowni Wód Deszczowych zlokalizowanych na drogach wojewódzkich Świętokrzyskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zamówienie obejmuje 3 zadania częściowe tj.: Zadanie nr 1: Prace eksploatacyjno-interwencyjne urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zgórsku; Zadanie nr 2: Prace eksploatacyjno-interwencyjne urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Staszowie; Zadanie nr 3: Utrzymanie i konserwacja Przepompowni Wód Deszczowych zlokalizowanych na drogach wojewódzkich woj. świętokrzyskiego: DW 728 w km 92+000 m. Brody, DW 764 w km 72+150 m. Połaniec, DW 786 w km 109+650 m. Piekoszów. Zamówienie będzie realizowane zgodnie ze Specyfikacją wykonywanych prac, Opisami technicznymi, Przedmiarami oraz harmonogramem na wykonanie prac eksploatacyjnych. Zakres realizacji zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90720000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną