Organizacja Dni Otwartych Funduszy Strukturalnych w Województwie Świętokrzyskim w 2019 roku

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc
 • Telefon/fax: tel. 41 3421901 , fax. 41 3445265
 • Data zamieszczenia: 2019-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421901, fax. 41 3445265
  REGON: 29101900500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja Dni Otwartych Funduszy Strukturalnych w Województwie Świętokrzyskim w 2019 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Województwie Świętokrzyskim, przypadających w dniach 10 – 12 maja 2019 r. 2. Do zadań Wykonawcy, składających się na przedmiot zamówienia należeć będzie m.in.: a) publikacja ogłoszeń promocyjnych i artykułów sponsorowanych w prasie, b) produkcja spotu radiowego, , c) dostawa soków owocowych, d) opracowanie graficzne, druk i dostawa gadżetów promocyjnych ( muffinki, puzzle, karty do gry „Piotruś”), zgodnie z wymogami określonymi szczegółowo w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w sposób kompleksowy organizacji i obsługi Dni Otwartych Funduszy Europejskich. 4. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79341000-6 Usługi reklamowe; 79970000-4 Usługi publikacji, 79952000 – 2 Usługi w zakresie organizacji imprez. 5. ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ) zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do stałej współpracy i konsultacji z zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotowego zamówienia. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania realizacji przedmiotu zamówienia na każdym etapie prac. 8. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w Dodatku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną