Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)”

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2019-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72
  25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 12757400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szdw-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.:„Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)”. Ogólna charakterystyka inwestycji: Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej w całości znajduje się w województwie świętokrzyskim, powiecie kieleckim, gminie Raków. Parametry projektowe dla drogi wojewódzkiej powinny być zgodne z koncepcją, decyzją środowiskową oraz pozwoleniami wodno – prawnymi. Ewentualne zmiany w projekcie w stosunku do KPP mogą być wprowadzone tylko za zgodą lub na polecenie Zamawiającego. W ramach zadania należy opracować kompletną dokumentację projektową dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 756 wraz z budowa ciągu pieszo-rowerowego strona lewa DW 756, budową systemu odwodnienia, oświetlenia, zatok autobusowych, peronu, chodnika, zjazdów; ‒ Długość odcinka 0,998 km ‒ klasa drogi – G (główna) ‒ obciążenie ruchem – 115 kN/oś ‒ kategoria ruchu – KR4 ‒ prędkość projektowa – Vp-50 km/h (obszar zabudowany) i 70 km/h (poza obszarem zabudowanym) ‒ liczba jezdni -1 ‒ liczba pasów ruchu jezdni – 2 ‒ szerokość jezdni 7,00 m (2 x 3,5 m) W zakres zamówienia wchodzi: - uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego - wykonanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie ZRID lub zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile zajdzie taka potrzeba). - wykonanie projektu budowlanego - uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wykonanie projektu wykonawczego Podstawowe cele inwestycji to: - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i rowerowego - poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 756 - dostosowanie nawierzchni do nacisku 115 kN/oś - poprawa drożności istniejącego odwodnienia drogi - poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców zabudowań zlokalizowanych prze trasie odcinka objętego opracowaniem. Zamówienie będzie realizowane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz Koncepcją Programowo-Przestrzenną wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną