Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Telefon/fax: tel. 41 200 17 48 , fax. 41 344 51 45
 • Data zamieszczenia: 2018-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 17 48, fax. 41 344 51 45
  REGON: 29108712000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny”. Prace projektowe obejmują pas drogowy części drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik-Lubania-Różanka-Wierzbie-Drugnia Zakarczmie-Zalesie-Rudki-Potok-Życiny na odcinku od skrzyżowania z obwodnicą Chmielnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 765 w miejscowości Lubania przez Drugnię do granicy powiatu kieleckiego oraz od granicy powiatu kieleckiego przez Życiny do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 756 w Życinach. Prace projektowe nie obejmują odcinka drogi w km od 5+300 do km 7+300 wyremontowanego w 2016 roku. Całkowita długość opracowania – ok. 10 000 mb. Dokumentację projektową należy opracować dla dwóch etapów: - Etap I – odcinek od skrzyżowania z obwodnicą Chmielnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 765 w miejscowości Lubania przez Drugnię do granicy powiatu kieleckiego, - Etap II – odcinek od granicy powiatu kieleckiego przez Życiny do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 756 w Życinach. 1.2 Zakres opracowania Dokumentacji Projektowej obejmuje: - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (z opisem technicznym, rysunkami Projektu Zagospodarowania Terenu, przekrojami konstrukcyjnymi, profilem podłużnym i profilami poprzecznymi) - 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna, - pozyskanie odpowiednich uzgodnień oraz decyzji i opinii niezbędnych do uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej wraz z tym brakiem sprzeciwu. Po podpisaniu umowy, Zamawiający wyda Wykonawcy odpowiednie upoważnienia, - opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie zapisami odpowiedniego rozporządzenia tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, ze zm.) – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna, - opracowanie przedmiaru robót (zintegrowanych ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót), zgodnie z zapisami odpowiedniego rozporządzenia tj. ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna, - opracowanie kosztorysu inwestorskiego, zgodnie zapisami odpowiedniego rozporządzenia tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 mają 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna, - opracowanie kosztorysu ofertowego – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna. 1.3 Mapy dla celów opracowania dokumentacji pozyska Wykonawca na swój koszt i uwzględni to w cenie oferty. 1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres stanowi Specyfikacja Techniczna – rozdział II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną