Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Budowa drogi powiatowej przez miejscowość Papiernia na terenie gm. Raków i miejscowość Podstoła na terenie gm. Pierzchnica

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Telefon/fax: tel. 41 200 17 48 , fax. 41 344 51 45
 • Data zamieszczenia: 2018-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 17 48, fax. 41 344 51 45
  REGON: 29108712000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Budowa drogi powiatowej przez miejscowość Papiernia na terenie gm. Raków i miejscowość Podstoła na terenie gm. Pierzchnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Budowa drogi powiatowej przez miejscowość Papiernia na terenie gm. Raków i miejscowość Podstoła na terenie gm. Pierzchnica”. 1/ Prace projektowe obejmują: • pas drogowy części drogi gminnej 369005T (działka ew. 171/1 obręb Celiny gm. Raków), od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0350T w msc. Celiny. • pas drogowy części drogi gminnej 369006T (działka ew. 67 obręb Papiernia gm. Raków). • pas drogowy części drogi gminnej 369006T (działka ew. 104 obręb Papiernia gm. Raków – brak wydzielonej działki geodezyjnej z kompleksu leśnego) • pas drogowy drogi wewnętrznej i leśnej (działki ew. 68, 136, 137, 138 obręb Papiernia gm. Raków) • pas drogowy części drogi gminnej 364003T (działki ew. 151, 205/2 obręb Podstoła gm. Pierzchnica) do skrzyżowania z drogą powiatową z drogą powiatową nr 0353T w msc. Drugnia Rządowa. 2/ Całkowita długość opracowania – ok. 7900 mb, w tym jeden obiekt mostowy. 3/ Dokumentację projektową należy opracować dla pięciu etapów: - Etap I – odcinek zlokalizowany na działce ew. 171/1 obręb Celiny gm. Raków, - Etap II – odcinek zlokalizowany na działkach ew. 67, 68 i 104 obręb Papiernia gm. Raków, - Etap III – obiekt mostowy nad rzeką Czarną Staszowską w msc. Papiernia, - Etap IV – odcinek drogi zlokalizowany na działkach ewidencyjnych 136, 137 i 138 obręb Papiernia gm. Raków - Etap V – odcinek zlokalizowany na działkach ewidencyjnych 151, 205/2 obręb Podstoła gm. Pierzchnica. 4/ Należy zaprojektować w szczególności: a) drogę o nawierzchni bitumicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124 z poźn. zm.), wraz z odwodnieniem i obustronnym poboczem z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m (parametry należy dostosować do drogi klasy Z), b) obiekt mostowy zlokalizowany na Rzece Czarnej Staszowskiej w miejscowości Papiernia gm. Raków, c) elementy odwodnienia drogi. 1.2 Zakres opracowania Dokumentacji Projektowej obejmuje: - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (z opisem technicznym, rysunkami Projektu Zagospodarowania Terenu, przekrojami konstrukcyjnymi, profilem podłużnym i profilami poprzecznymi) - 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna, - pozyskanie odpowiednich uzgodnień oraz decyzji i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Po podpisaniu umowy, Zamawiający wyda Wykonawcy odpowiednie upoważnienia, - opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie zapisami odpowiedniego rozporządzenia tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, ze zm.) – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna, - opracowanie przedmiaru robót (zintegrowanych ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót), zgodnie z zapisami odpowiedniego rozporządzenia tj. ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna, - opracowanie kosztorysu inwestorskiego, zgodnie zapisami odpowiedniego rozporządzenia tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 mają 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna, - opracowanie kosztorysu ofertowego – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna, - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu. 1.3 Mapy dla celów opracowania dokumentacji pozyska Wykonawca na swój koszt i uwzględni to w cenie oferty. 1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres stanowi Specyfikacja Techniczna – rozdział II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną