Ocieplenie ścian zewnętrznych (północna-szczytowa 1, wschodnia, północna, zachodnia, północna-szczytowa 2) w technologii lekkiej mokrej w systemie ETICS zgodnie z instrukcją ITB nr 447/2009 (ocieplenie na ocieplenie) wraz z ociepleniem cokołu i wymianą opaski wokół ocieplanych ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego Barwinek 15 w Kielcach

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Pionier" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Pionier"
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-150 Kielce, ul. Barwinek
 • Telefon/fax: tel. 41 361 18 26 , fax. 41 362 06 71
 • Data zamieszczenia: 2019-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Pionier"
  ul. Barwinek 29
  25-150 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 361 18 26, fax. 41 362 06 71
  REGON: 48510900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sbmpionier.pl/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa „PIONIER” ul. Barwinek 29, 25-150 Kielce tel.: 41 361-18-26, fax.: 41 362-06-71

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ocieplenie ścian zewnętrznych (północna-szczytowa 1, wschodnia, północna, zachodnia, północna-szczytowa 2) w technologii lekkiej mokrej w systemie ETICS zgodnie z instrukcją ITB nr 447/2009 (ocieplenie na ocieplenie) wraz z ociepleniem cokołu i wymianą opaski wokół ocieplanych ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego Barwinek 15 w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: ocieplenie ścian zewnętrznych: zachodnia (rys. A1), północna (rys. A2), wschodnia (rys. A3), północna-szczytowa 1+2 (rys. A4+A8) w technologii lekkiej mokrej w systemie ETICS zgodnie z instrukcją ITB nr 447/2009 (ocieplenie na ocieplenie) wraz z ociepleniem cokołu i wymianą opaski wokół ocieplanych ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego Barwinek 15 w Kielcach. 2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a. Projekt budowlany wraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (Załącznik Nr 8 do SIWZ) b. Przedmiar robót (Załącznik Nr 7 do SIWZ) c. Projekt Umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną