Na zakup i dostawę zestawów operacyjnych, fartuchów ,serwet ,foli operacyjnej , bielizny z włókniny 1xużytku dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-375 Kielce, Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 41 3493500, 3493521, , fax. 413 493 505
 • Data zamieszczenia: 2019-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
  Wojska Polskiego 51
  25-375 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3493500, 3493521, , fax. 413 493 505
  REGON: 290391139
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zozmswiakielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Na zakup i dostawę zestawów operacyjnych, fartuchów ,serwet ,foli operacyjnej , bielizny z włókniny 1xużytku dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakup i dostawa zestawów operacyjnych, fartuchów ,serwet ,foli operacyjnej , bielizny z włókniny 1xużytku dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach. W pakietach: Część nr1-Zestawy operacyjne ,fartuchy ,koszule ,spodnie 1x użytku, Część nr2-Serwety,torebki,maski,folie operacyjne Część nr3-Zestaw do operacji ,oznaczniki chirurgiczne, tupfery gazowe 1.2 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. W zakres dostawy wchodzi również transport i rozładunek ,na koszt wykonawcy do siedziby Zamawiającego ,w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wszystkie zaoferowane produkty muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania ,deklarację zgodności CE oraz karty techniczne produktu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141620-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną