Na zakup i dostawę pasków testujących do oznaczania poziomu glukozy we krwi, płynów kontrolnych oraz użyczenie glukometrów dla Apteki szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-375 Kielce, Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 41 3493500, 3493521, , fax. 413 493 505
 • Data zamieszczenia: 2019-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
  Wojska Polskiego 51
  25-375 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3493500, 3493521, , fax. 413 493 505
  REGON: 290391139
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zozmswiakielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Na zakup i dostawę pasków testujących do oznaczania poziomu glukozy we krwi, płynów kontrolnych oraz użyczenie glukometrów dla Apteki szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pasków testujących do oznaczania poziomu glukozy we krwi, płynów kontrolnych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach. 1.2 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) przewidywane zapotrzebowanie (podane ilości) nie stanowią ilości gwarantowanych przez Zamawiającego, bowiem faktyczny zakres zamówień składanych przez Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową, z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 25%jej maksymalnej wartości. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej wartości umowy. Wykonawca użyczy bezpłatnie na okres obowiązywania umowy glukometry kompatybilne z oferowanymi paskami w ilości 25szt. W zakres dostawy wchodzi również transport i rozładunek ,na koszt wykonawcy do siedziby Zamawiającego ,w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wszystkie zaoferowane produkty muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania ,deklarację zgodności CE oraz potwierdzenie spełnienia normy dokładności EN ISO 15197:2015 wydany przez odpowiednie jednostki certyfikujące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33124131-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną