Na przygotowanie i dostarczanie całodziennych posiłków przy uwzględnieniu diet dla pacjentów SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-375 Kielce, Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 41 3493500, 3493521, , fax. 413 493 505
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
  Wojska Polskiego 51
  25-375 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3493500, 3493521, , fax. 413 493 505
  REGON: 290391139
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zozmswiakielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Na przygotowanie i dostarczanie całodziennych posiłków przy uwzględnieniu diet dla pacjentów SP ZOZ MSWiA w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie i dostarczanie całodziennych posiłków przy uwzględnieniu diet dla pacjentów SP ZOZ MSWiA w Kielcach 2.1 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 i nr 5 do SIWZ. Dane wskazane w załącznikach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są danymi szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych posiłków do bieżących potrzeb, uwarunkowanych liczbą pacjentów. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie . Zmniejszenie zapotrzebowania Zamawiającego na posiłki nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Dostawa posiłków w zbiorczych opakowaniach termoizolacyjnych zapewniających utrzymanie właściwej temperatury potraw zimnych i gorących, jak również ich rozładunek, będzie się odbywała na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca dostarczy posiłki do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną