Na dostawę materiałów szewnych, materiałów hemostatycznych, siatek przepuklinowych i staplerów dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-375 Kielce, Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 41 3493500, 3493521, , fax. 413 493 505
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
  Wojska Polskiego 51
  25-375 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3493500, 3493521, , fax. 413 493 505
  REGON: 290391139
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zozmswiakielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Na dostawę materiałów szewnych, materiałów hemostatycznych, siatek przepuklinowych i staplerów dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawę materiałów szewnych, materiałów hemostatycznych, siatek przepuklinowych i staplerów dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach. W częściach 1-5.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 –częściach nr 1-5 do SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Część nr1-Szwy, Część nr2-Siatki przepuklinowe Część nr3-Siatki przepuklinowe 2 Część nr4-Staplery Część nr5-Siatki przepuklinowe i hemostatyki Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w : • ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175 ze zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną