Modernizacja serwerowni w ramach projektu pn. „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w formule „zaprojektuj i wybuduj"

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego
 • Telefon/fax: tel. 413 479 701 , fax. 413 479 702
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
  ul. Karola Olszewskiego
  25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 479 701, fax. 413 479 702
  REGON: 29052638400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.womp.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja serwerowni w ramach projektu pn. „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w formule „zaprojektuj i wybuduj"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” prac modernizacyjnych w pomieszczeniu serwerowni Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1. wykonanie projektów wykonawczych modernizacji pomieszczenia serwerowni, 2. wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 3. demontaż drzwi, tynkowanie i malowanie ściany, 4. uszczelnienia pożarowe, 5. montaż drzwi antywłamaniowych przeciwpożarowych -opis drzwi w dalszej części dokumentu, 6. instalacje Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWIN) oraz Kontroli Dostępu (KD), 7. przygotowanie nowej Wewnętrznej Linii Zasilania (WLZ) oraz nowej tablicy komputerowej TK-SRV, 8. monitoring środowiska, 9. instalacje systemu gaszenia ­oraz alarmu pożaru, 10. instalacje klimatyzacji, 11. prace elektryczne, 12. wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy Serwerownią a dwoma punktami dystrybucyjnymi w przyziemiu montaż rolety antywłamaniowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną