Komplekowe przygotowanie i organizacja Gali Finałowej XIII Edycji Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego "Laur Świętokrzyski 2018"

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-516 Kielce, Aleja IX Wieków Kielc
 • Telefon/fax: tel. 413 421 534 , fax. 413 421 834
 • Data zamieszczenia: 2019-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
  Aleja IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 421 534, fax. 413 421 834
  REGON: 51426500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielce.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Komplekowe przygotowanie i organizacja Gali Finałowej XIII Edycji Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego "Laur Świętokrzyski 2018"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i organizacja Gali Finałowej XIII Edycji Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „Laur Świętokrzyski 2018” na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 2. Gala odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. w Centrum Kongresowym Targi Kielce z siedzibą w Kielcach, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy i określa je stosownie do art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: - osób, które przy realizacji zamówienia będą wykonywać czynności związane z obsługą kompleksowego przygotowania i organizacji Gali Finałowej XIII Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „Laur Świętokrzyski 2018”. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności, składające się na przedmiot umowy, które muszą być realizowane przez pracowników Wykonawcy lub pracowników Podwykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) będą wykonywane przez osoby wskazane przez Wykonawcę, których wykaz Wykonawca zobowiązany jest sporządzić w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku zmiany osób realizujących powyższe czynności Wykonawca zobowiązany jest przed dopuszczeniem danej osoby do realizacji przedmiotu Umowy powiadomić o tym na piśmie Zamawiającego, z podaniem wymaganych danych. 6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92312240-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną