„Dostawy soli drogowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach do zimowego utrzymania dróg”

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-330 Kielce, ul. Sandomierska
 • Telefon/fax: tel. 41 333 50 61 , fax. 41 333 50 61 wew. 209
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Sandomierska 249
  25-330 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 333 50 61, fax. 41 333 50 61 wew. 209
  REGON: 29041402400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zielen.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawy soli drogowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach do zimowego utrzymania dróg”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy soli drogowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach do zimowego utrzymania dróg. Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg. Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ - „Charakterystyka przedmiotu zamówienia”. Zamawiający informuje, że przy dostawie soli drogowej będącej przedmiotem zamówienia stosuje PRAWO OPCJI, oznacza to, że 4000 ton to wielkość maksymalna, która może być odebrana w trakcje realizacji zamówienia. Natomiast gwarantowana minimalna ilość soli, która może zostać odebrana wynosi 1000 ton. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia odniesiono się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania Zamawiającego. Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania w szczególności rozumie się: wykazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu, takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubatura, gęstość, kształt, kolorystyka, struktura, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż określone w SIWZ – do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zastosowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego (np. opisy, karty katalogowe, karty techniczne).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną