Dostawa wraz z montażem, instalacją oraz uruchomieniem utylizatora/spalarki do utylizacji tlenku etylenu dla Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – 1 szt

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka
 • Telefon/fax: tel. +48413671339 , fax. +413660014
 • Data zamieszczenia: 2018-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Grunwaldzka 45
  25-736 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. +48413671339, fax. +413660014
  REGON: 000289785
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wszzkielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem, instalacją oraz uruchomieniem utylizatora/spalarki do utylizacji tlenku etylenu dla Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – 1 szt
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z montażem, instalacją oraz uruchomieniem utylizatora/spalarki do utylizacji tlenku etylenu dla Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane znakiem CE, posiadać niezbędne instrukcje oraz właściwie dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017r poz. 211). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (Wymagane parametry techniczne). Informacje w zakresie zasad realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy. Zakres realizowany przez Wykonawcę obejmuje: • dostawę wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem utylizatora/spalarki w budynku głównym – Segment B – Centralna Starylizatornia na terenie WSzZ w Kielcach, Urządzenie w zakresie Pakietu nr 2 winno być kompatybilne z zamontowanym w Centralnej Sterylizatorni sterylizatorem gazowym STERI-VAC-USA.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną