Dostawa spektrometru absorbcji atomowej do oznaczania zawartości metali w wodzie, jego instalacja, uruchomienie i przeszkolenie pracowników użytkownika w zakresie obsługi.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 041 3655400, 3456781, 3660030 , fax. 413 451 873
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
  ul. Jagiellońska 68
  25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3655400, 3456781, 3660030, fax. 413 451 873
  REGON: 29195400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse-kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa spektrometru absorbcji atomowej do oznaczania zawartości metali w wodzie, jego instalacja, uruchomienie i przeszkolenie pracowników użytkownika w zakresie obsługi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego spektrometru składającego się z dwóch modułów: Jeden pracujący w technice płomieniowej z przystawką do generowania wodorków oraz zimnych par. Drugi pracujący z kuwetą grafitową z korekcją opartą na efekcie Zeemana . Oba moduły spektralne muszą być sterowane jednocześnie z jednego komputera z poziomu tego samego oprogramowania, dostosowanego do potrzeb Zamawiającego. Przeszkolenie wieloetapowe pracowników Zamawiającego w jego siedzibie, realizację uprawień z tytułu rękojmi oraz świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania - rok produkcji 2019 , wolne od wad, muszą być kompletne, gotowe do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów, muszą posiadać Certyfikaty CE producenta sprzętu lub deklarację zgodności dla w/w sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń własnym transportem i na własny koszt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia „Arkusz Informacji Technicznej” - Załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38433000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną