Dostawa probówko – strzykawek oraz zestawów do gazometrii dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego WSzZ w Kielcach na okres 24 miesięcy (max. 36 miesięcy.

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka
 • Telefon/fax: tel. +48413671339 , fax. +413660014
 • Data zamieszczenia: 2019-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Grunwaldzka 45
  25-736 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. +48413671339, fax. +413660014
  REGON: 00028978500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wszzkielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa probówko – strzykawek oraz zestawów do gazometrii dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego WSzZ w Kielcach na okres 24 miesięcy (max. 36 miesięcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa strzykawko – probówek oraz zestawów do gazometrii dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniej modyfikacji wzoru umowy, w przypadku gdy jednemu Wykonawcy udzielone zostało zamówienie publiczne na więcej niż jedno zadanie niniejszego postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192500-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną